DIVERSITEIT VAN VREDE, GENADE & GELUK 

De schepping bestaat uit een diversiteit van natuurwetten maar ook van goddelijke wetten en principes. De mens bestaat, geest, ziel en lichaam. De mens komt uit een diversiteit van rassen, volkeren en stammen. Elk mens bestaat uit een diversiteit van karaktereigenschappen, talenten en voorkeuren. De wereldse religies bestaan uit een diversiteit van rituelen en goden en de aarde bestaat uit diverse werelden.

Een wereld van duisternis, het kwaad, onrecht en valse vrede en een wereld van licht, het Koninkrijk van licht, waar vrede, recht en gerechtigheid heerst. Een wereld waar wij als gelovigen in de Zoon van God mogen schitteren als kroonjuwelen in het land. Waar we leven in acceptatie, compassie, verbinding en liefde en tot onze recht komen en gezuiverd en gevormd worden door de leiding van Gods Geest.

Diversiteit is ons geschonken door de God die hemel en aarde schiep en ons allemaal uniek heeft geschapen naar Zijn beeld en gelijkenis. Allemaal en niemand uitgezonderd, zijn wij diverse, uniek en allemaal even geliefd en gezegend met eeuwig leven en een geestelijke rijkdom die onmetelijk is om onze leven hier op aarde te leven naar Zijn wil met het hoogste gebod, en dit is liefde.

 

DE DIVERSE VORMEN VAN DIVERSITEIT 

 1. Hemelse diversiteit
 2. Diversiteit van Gods Geest
 3. Diversiteit van de genadegaven
 4. Diversiteit van de vrucht van de Geest
 5. Aardse diversiteit
 6. Diversiteit van de zondige natuur
 7. Valse diversiteit

 

HEMELSE DIVERSITEIT (PLURALITEIT)

 • Laten Wij mensen maken (Genesis 1:26)
 • De mens man en vrouw werden geschapen naar Gods beeld en gelijkenis (Genesis 1:27) (God is Geest)
 • De mens kreeg een lichaam en een ziel (Genesis 2:7)
 • De mens is geest, heeft een ziel en woont in een lichaam (1 Thessalonicenzen 5:23)
 • Onze ziel zit in het bloed, ons wil, emoties en ons denken komen voort uit onze ziel
 • Man en vrouw werden hersteld in Christus door geloof 
 • Nieuw leven in Christus voor elk wedergeboren mens door inwoning van Gods Geest
 • Alle natiën, volkeren. stammen en taalgroepen zullen rondom Gods Troon staan, de Heilige van Israël

In dit nieuwe leven is het van geen enkel belang welke:

 • Nationaliteit
 • Ras
 • Opleiding
 • Maatschappelijke positie u hebt

Het gaat om Christus, die alles in allen is. God heeft u uitgekozen en houdt van u. Kleed u daarom met:

 • Innerlijk medeleven (compassie & begrip)
 • Goedheid
 • Nederigheid
 • Zachtaardigheid
 • Geduld

Colossenzen 3:11-12

De belofte aan Abraham was voor de wet van Mozes en nu zijn wij gelovigen in Christus met al onze diversiteit en authenticiteit één geworden in Christus.

Laat ik het anders zeggen:

de wet was onze opvoeder, totdat Christus kwam en wij door in Hem te geloven recht voor God konden staan. Maar nu het geloof in Christus er is, heeft die opvoeder niets meer over ons te zeggen. Door het geloof in Christus Jezus bent u allemaal kinderen van God geworden. Door de doop in Christus bent u één met Hem geworden, u bent als het ware omhuld door Hem.

Er kan nu geen sprake meer zijn van:

 • Jood of niet-Jood
 • Slaaf of vrij man
 • Man of vrouw

want in Christus Jezus zijn wij één geworden.

Galaten 3:24-28

In de Bijbel is een slaaf iemand die schulden heeft en werkt om zijn schulden af te lossen en na zes jaar werken moet hij vrijkomen van werk en schuld, ook al staat er nog een bedrag open volgens het Bijbelboek Leviticus. In religie zijn mensen slaven van hun wereldse goden, zoals Abdullah betekent slaaf van allah. Ook zijn mensen slaven van de wet, van de zonde, van angst, van schaamte en/of van de dood.

In Christus zijn we geen slaven meer van de angst, dood, de zonde, schuld of schaamte. Jezus heeft voor ons de rekening van onze schuld geheel betaald door Zijn werk aan het kruis. En daarom hebben wij eeuwig leven door geloof in genade en niet uit eigen verdiensten en dit is een hemelse geschenk van God, de Heilige van Israël.

Daarna zag ik een ontelbare menigte mensen. Zij kwamen uit:

 • Alle rassen
 • Alle volken
 • Alle stammen
 • Alle taalgroepen

Zij stonden voor de troon en voor het Lam, met witte kleren aan en palmtakken in de hand. Zij riepen luid: Onze redding komt van onze God, die op de troon zit en van het Lam!

Openbaring 7:9-10

 

2 DIVERSITEIT VAN GODS GEEST OOK VANDAAG WERKZAAM IN DE WEDERGEBOREN CHRISTEN

Maar uit de stronk van Isaï, de omgehakte boom van David, zal een scheut groeien, een nieuwe vrucht bloeit op uit zijn wortels.

 • De Geest van de Here zal op Hem rusten
 • De Geest van wijsheid
 • De Geest van inzicht
 • De Geest van raad
 • De Geest van kracht
 • De Geest van kennis
 • De Geest van ontzag voor de Here

Ontzag voor de Here zal zijn lust en leven zijn. Hij zal niet rechtspreken op grond van wat aannemelijk lijkt of op grond van valse getuigenis of van horen zeggen. De armen en verdrukten zal Hij verdedigen. Maar Hij treft de aarde met het zwaard van zijn mond en doodt de schuldigen met zijn adem, want Hij zal bekleed zijn met rechtvaardigheid en trouw.

Jesaja 11:1-5

Ik wens u de genade en vrede toe van God, die is en die was en die komt, van de zeven geesten die voor zijn troon staan en van Jezus Christus:

 • Die ons trouw de hele waarheid bekendmaakt
 • Hij is de eerste die uit de dood terugkwam en leeft
 • Hij is de heerser over alle koningen van de wereld
 • Alle lof en eer is voor Hem
 • Die ons liefheeft en
 • Die onze zonden heeft afgewassen door zijn bloed voor ons te geven
 • Hij heeft ons bijeengebracht in zijn Koninkrijk
 • Ons tot priesters van zijn God en Vader gemaakt (elke wedergeboren christen is koning en priester 1 Petrus 2:9)
 • Hem komt alle eer en macht toe
 • Hij regeert voor altijd en eeuwig! Amen
 • Hij komt te midden van de wolken en iedereen (gelovig en ongelovig) zal Hem zien
 • Ook zij die hem doorstoken hebben (tijdens Zijn kruisiging)
 • En alle volken van de wereld zullen om Hem treuren en jammeren. Ja, amen
 • Ik ben de Alfa en de Omega
 • Het begin en het einde van alles, zegt de Here
 • De Almachtige God, die is, die was en die komt

Openbaring 1:4-8

De stronk van Isaï:

Koning David, de tweede koning van Israël was zoon van Isaï. Isaï was zoon van Obed, Obed was zoon van Boaz en Ruth (de Moabitische). Boaz was zoon van Salmon en Rachab (de Kanaänitische uit Jericho). Uit deze twee heidense vrouwen werden dus ook Joodse kinderen geboren. De voorvader van Boaz was Abraham. Uit Abraham zou de Messias geboren worden, uit de lijn van Isaak en Jakob, Jakob kreeg een nieuwe naam Israël, en via zijn zoon en stam van Juda is onze Here Jezus Christus geboren, Zoon van de Levende God. Nu mogen wij door geloof in Hem de Heilige Geest ontvangen en leven vanuit Gods genade en vrede.

 

3 DIVERSITEIT VAN DE GENADENGAVEN

De bijzondere gaven zijn verschillend, maar ze worden gegeven door dezelfde Geest. De taken zijn verschillend, maar ze worden opgedragen door dezelfde Here. De activiteiten zijn verschillend, maar ze worden ontplooid door dezelfde God, die alles in ons allen bewerkt.

De Geest openbaart Zich door elk van ons, tot welzijn van de hele gemeente:

 1. Het verkondigen van wijsheid
 2. Het overdragen van kennis
 3. Een groot geloof (voor wonderen)
 4. De gave om te genezen
 5. De kracht om wonderen te verrichten
 6. Om te profeteren
 7. Om te onderscheiden wat wel of niet van de God afkomstig is
 8. Om in klanktaal te spreken
 9. Om uit te leggen wat daar de betekenis van is

Maar het is een en dezelfde Geest die dit allemaal bewerkt. Hij geeft ieder wat Hij nodig vindt. Hij deelt zijn gaven uit zoals Hij wil.

1 Korintiërs 12:1-11

We hebben verschillende genadegaven ontvangen en in 1 Korintiërs 12:1-11 werden er negen aangegeven. In Romeinen 12:6-8 staan nog zeven gaven die we ontvangen. God schenkt het ons door genade net zoals Hij ons eeuwig leven schenkt door genade.

Het is de Heilige Geest die ons de kracht geeft om te leven vanuit genade en om dienstbaar te zijn vanuit alle genadegaven die God ons schenkt:

 1. Overeenstemming met het geloof profeteren
 2. Bijstand verlenen
 3. Onderwijzen
 4. Troosten
 5. Vrijgevig zijn in oprechtheid 
 6. Leiding geven met volle inzet
 7. Barmhartig zijn in alle blijdschap

 

4 DIVERSITEIT VAN DE VRUCHT VAN DE GEEST

De Heilige Geest brengt ons tot betere dingen:

 • Liefde
 • Blijdschap
 • Vrede
 • Geduld
 • Vriendelijkheid
 • Mildheid
 • Trouw
 • Tederheid
 • zelfbeheersing.

Er is geen wet die zulke dingen veroordeelt. Wie bij Jezus Christus hoort, heeft met zijn oude natuur en begeerten afgerekend, die zijn aan het kruis geslagen.

Als de Geest ons nieuw leven heeft gegeven, moeten wij ons ook in alle opzichten door de Geest laten leiden.

Galaten 5:22-25

 

5 AARDSE DIVERSITEIT, ZE RUILEN GODS WAARHEID IN VOOR DE LEUGEN EN WILLEN DAT WIJ HIER AAN MEEDOEN!

In plaats van de eeuwige God te eren, maakten zij afgodsbeelden van sterfelijke mensen, vogels, zoogdieren en reptielen. Daarom liet God hen een speelbal worden van hun eigen onreine begeerten en zo gingen zij elkaars lichamen misbruiken en onteren. Zij ruilden Gods waarheid in voor de leugen. Zij vereerden de dingen die God gemaakt heeft in plaats van God Zelf. Hij is toch de Maker! Hem komt alle eer toe, voor altijd en eeuwig. Daarom heeft God hen losgelaten en zijn hun slechte begeerten hun de baas geworden. Het is zelfs zo erg dat de vrouwen zich van een natuurlijk seksueel leven hebben afgekeerd en op tegennatuurlijke wijze met elkaar omgaan. En met de mannen is het al even erg. Die willen niets meer weten van een natuurlijke seksuele omgang met vrouwen, maar branden van begeerte naar elkaar. Mannen die schandelijke dingen doen met andere mannen! Zo ondervinden zij de straf die ze verdienen voor hun afdwalen van God.

Omdat zij niets van God wilden weten, heeft God hen overgelaten aan alles wat in hun verdorven gedachten opkomt. Zij gaan zich te buiten aan allerlei onbehoorlijke dingen. Zij zitten:

 • Vol onrechtvaardigheid
 • Misdaad
 • Vol hebzucht
 • Kwaadaardigheid
 • Jaloezie
 • Zij zijn uit op moord
 • Ruzie
 • List
 • Bedrog
 • Men is gemeen
 • Houden van roddel
 • Kwaadsprekerij
 • Zij haten God (Jahweh, de God van Israël)
 • Men is brutaal (oneervol)
 • Men zijn verwaande opscheppers
 • Ze weten altijd wel iets slechts te bedenken
 • En zijn hun ouders ongehoorzaam
 • Zij zijn onverstandig
 • Onbetrouwbaar
 • Liefdeloos
 • Genadeloos

Zij weten dat God dit niet kan toestaan. Want wie zoiets doet, verdient de dood (de loon van de zonde is de dood). Maar toch doen ze het. Erger nog: zij vinden het prachtig als anderen eraan meedoen.

Romeinen 1:23-32

 

6 DIVERSITEIT VAN DE ZONDIGE NATUUR

Het is duidelijk wat de diversiteit van de zondige natuur allemaal voortbrengt:

 • Overspel
 • Ontucht
 • Vuiligheid
 • Losbandigheid
 • Afgoderij
 • Spiritisme
 • Haat
 • Ruzie
 • Nijd
 • Drift
 • Rivaliteit
 • Onenigheid
 • Sektarisme
 • Jaloezie
 • Dronkenschap
 • Onmatigheid
 • Meer van dergelijke dingen

Ik heb u al eens eerder gezegd dat mensen die dat soort dingen doen, het Koninkrijk van God niet zullen ontvangen.

Galaten 5:19-21

 

7 VALSE DIVERSITEIT

Valse diversiteit is een aardse streven om in eenheid en vrede te leven met elkaar en alle wereldse religies te doen samensmelten (inclusie) onder de noemer alle wegen leiden naar Rome. Valse diversiteit maakt net als valse vrede de mens ziek en depressief in zijn eigen leefomgeving.

Wanneer wij het Woord van God verwerpen, iets toevoegen, iets weglaten of verdraaien, leven wij onder de vloek zoals deze staan vermeld in Deuteronomium 28. Jihad, eerwraak, verwarring, chaos, moord, ziekte en angst staan onder deze vloeken. Daarom moeten wij altijd waakzaam zijn en op onze hoede blijven. Uit de wereld en door de zondige mens gemaakte wereldse religies en de zelfrechtvaardiging van de mens kan geen vrede, diversiteit, inclusie of onvoorwaardelijke liefde en eenheid voortvloeien. Uit de mens komt menselijk leven voort en uit de Geest van God komt geestelijk voort. Een geheiligd leven apart gezet door Hem en tot eer voor Hem. 

De Heilige van Israël deelt Zijn volk niet met de geesten van deze wereld. God is een God van diversiteit maar ook een God van exclusiviteit en excellentie.

Maar de Heilige Geest zegt ons heel duidelijk dat er een tijd zal komen waarin sommigen in de gemeente zich zullen afwenden (afvalligheid):

 • Sommige hebben zich van Christus afgewend
 • Zijn leraren gaan volgen die zich door de duivel laten leiden
 • Deze schijnheilige leraren vertellen leugens
 • Hebben hun eigen geweten het zwijgen opgelegd

1 Timotheüs 4:1-2

 • Wees altijd op uw hoede
 • Laat u niet misleiden door mensen die met hun ideeën (menselijke overleveringen en/of van gevallen engelen)
 • Verleidelijk gepraat proberen u weer tot een slaaf van menselijke tradities te maken
 • Die ideeën zijn hun ingegeven door de geesten van deze wereld en niet door Christus (door de wereldse religieuze geesten en niet door de Heilige Geest)
 • Want in Hem woont het hele wezen van God in een lichamelijke gestalte
 • In Christus bent u dus volmaakt
 • Hij is de hoogste heerser en autoriteit over elke andere macht

Colossenzen 2:8-10

Kortom in Christus zijn wij reeds volmaakt en leven wij reeds in de ware hemelse diversiteit:

Het is mijn grote wens dat u God en onze Here Jezus Christus steeds beter leert kennen. Dan zult u gelukkig worden en zijn genade en vrede ervaren.

2 Petrus 1:2

Wilt u meer informatie over dit onderwerp of ons uitnodigen voor een spreekbeurt?

Vul onderstaande formulier in voor een vrijblijvend gesprek of vraag vrijblijvend een offerte aan.